" چهارشنبه‌ سوری‌‌"

چهارشنبه‌ سوری‌‌ تان مبارک!

چهارشنبه‌ سوری‌‌ تان مبارک!

  بسیاری راز ماندگاری ملت‌های پیشین را در برگزاری رسم‌ها و آیین‌هایی می‌دانند که سال‌های‌ سال با آن زیسته و در برپایی و پویـایی این باورها و آیین‌ها نهایت تلاش خود‌ را انجام داده‌اند. این‌ باورها و آیین‌ها در واقـع چکیده‌ای‌ است از زندگی پیـشینیان کـه با گذشت‌ زمان شکل گرفته و به باروری رسیده‌ است. هر چند بسیاری از آن در کوچه‌ پس کوچه‌های یادها سر از‌ ناکجا آباد اوهام و خرافات در آورده و با گذر زمان به زمزمه‌ای گنگ و مبهم تبدیل شده‌ است،امـا با کمی کندوکاو و مطالعه در نوشته‌ها و آثار به جا مانده از...