" معرفي فید خوان"

در غیاب «گوگل ریدر» چه کنیم؟

در غیاب «گوگل ریدر» چه کنیم؟

اورش بسیار سخت است که بزودی گودر از کار خواهد افتاد به خصوص برای من و امثال من که در این مدت با این فیدخوان انس گرفته بودیم.درست مثل از دست دادن یک دوست خوب است.اکنون آرزو می کنم مه ای کاش هرگز با پدیده ای به نام گودر آشنا نمی شدم که اکنون بابت از دست دادن آن این چنین افسوس بخورم. گوگل ریدر در سال ۲۰۰۵ توسط گوگل در اختیار کاربران قرار داده شد و پس از گذشت دو سال و با توجه به استقبال بی نظیر کاربران از حالت Beta خارج گردید.گودر یک فید خوان تمام عیار...