" لایک"

معادل لایک در زبان فارسی

تصویر پیدا نشد

این روزها بسیار می شنویم که پیجمون کلی لایک خورد پستم کلی لایک خورد اگر بتوان معادلی زنده و رایج برای لایک یافت، به احتمال بسیار به زبان رایج راه خواهد یافت. اما معادل برای لایک چیست؟ این جملات در زبان فارسی کاملا عادی و رایج هستند مهسا، شلوارمو پسند کرد کامیار، شلوارمو پسندید می خریش؟ پسند شد؟ حال این کاربردها را بررسی کنیم پست من هزار بار لایک خورد پست من هزار تا لایک گرفت پست من هزار تا لایک خورد نوشته من هزار بار پسندیده شد نوشته من هزار بار پسند شد نوشته من هزار تا پسند گرفت...