" فونت بی بی سی فارسی"

داستان تولد فونت بی بی سی فارسی

داستان تولد  فونت بی بی سی فارسی

بعد از افتتاح بی بی سی فارسی  این کانل با توجه به سیاست های خاص خود دست به تهیه فونت اختصاصی  برای زیرنویس و سایر تایپو گرافی های لازم دانست ابتدا فونت بی بی سی عربی طراحی شدو بی بی سی سفارش طراحی فونت اختصاصی را به همان طراح بی بی سی عربی داد. بالا: پیش نمایش از فونت فارسی طراحی شده برای بی بی سی فارسی، و یک پیش نمایش از استفاده از آن بر روی صفحه نمایش. با وجود برخورد با یک اسکریپت مشابه؛ و با همان مشتری، پروژه طراحی نوع اخیر فارسی یک مسیر بسیار متفاوت از نوع...